هنر رزمی کماندو

به نام خداوند بخشاینده مهربان

یاد

یاد می کنیم به نیکی  خدای راکه با یاد او دلها آرام گیرد

سپاسی شایسته و ستایشی بایسته به درگاه پرنوروعظمت کردگاریکیتا می نماییم که جهان وجهانیان را آفرید و نور راهنمایی وهدایت را برای بندگانش تاباند و علم وادب و هنر را ابزاری برای سرافرازی بشرو رسیدن به قله رفیع سعادت وخوشبختی هردوسرا در نظر گرفت.

اینک درزمانه ای که گردو غبارهای سنگین و سیاه فرهنگ بیگانه در آسمان آبی دیارمان نفوذ یافته وگسترش مییابد همان هوای آلوده ای که بیش از هر چیز برای نهالهای تازه ونورویش تاثیرهای بد ودرد آوری دارد هرچند درختانی را نیز به خشکی ونابودی می کشاند دراین هنگام که گلزاروبوستانمان که همانا نوجوانان و جوانان این مرزوبوم میباشند در خطر تهاجم وحشیانه طوفانهای سخت وویرانگر فرهنگ منحط بیگانه هستند دراین زمانه ای که حتی پرندگان تیز پرواز وخوش آوابانداهای جذاب ودلنشینشان پیامهای مقابله بااین بلاهارا می خوانند درچه اندیشه ای باید سیر کرد و چگونه طرح  وبرنامه ای باید چید که حرکت امروزمان گفتار و خاطره آینده مان باشد وچگونه راهی را برویم که آیندگان به نیکی یاد نمایند و افتخاری مهم از گذشتگان بدانند.

واینک درحرکتی نوین و طرحی عظیم فرهنگی ورزشی وابتکاری جذاب در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان و گسترش فرهنگ والای اسلامی وملی باراهنمایی گرفتن از جاودانه ترین کتاب آسمانی (قرآن مجید) واستفاده وبهره مندی از کتاب گهربار نهج البلاغه وسخنان و گفتار بزرگان دین ومیهن وبهره گیری از استعدادهای خودی درسرزمین دلیران٬ مهدشیران٬ ایران اسلامی نخستین هنر رزمی امدادی فرهنگی ایرانی آمیخته با فرهنگ والای اسلامی و ملی بنیان یافت که با دارا بودن خصوصیات و ویژگی های جذاب وبی نظیر برگ زرینی درتاریخ پر افتخار میهن اسلامی مان محسوب میگردد آن چنان که برای نخستین بار درجهان این چنین هنری زیبا پیچیده پایه گذاری گردیده است ٬ حقا که با این حرکت بزرگ جهانیان باردیگر به عظمت ومعجزه قرآن کریم پی برند واستعدادهای درخشان علم وهنر وادب ایران زمین نمایان گردد.

هماناکه بنیان این هنر نوپای اسلامی وملی تحت عنوان (رزمگاه کماندو ایران)میباشد نمونه ای از درخشیدن فرهنگ ودانش ایران اسلامی مان است وخداوند مهربان وتوانا راسپاسی بی کران می نماییم که به فضل ولطف ومهر بی انتهایش چنین طرحی نوین جذاب و مؤثر در کشور عزیزمان پایه گذاری گردیده است .

زندگی را گوارا نماییم با پرورش تن و روان خویش برای رسیدن به اوج دانایی وتوانایی

گزارش تخلف
بعدی